Frequently Asked Questions (FAQ)

Kan een patiënt gerandomiseerd worden als er op basis van de CTA twijfel bestaat of er een intracraniële occlusie is?

Nee, indien de occlusie niet bevestigd is en er bijvoorbeeld eerst een diagnostische DSA volgt dient er nog niet gerandomiseerd te worden. Als de occlusie op de DSA is aangetoond en er wordt besloten tot trombectomie, kan patiënt alsnog worden gerandomiseerd.

Wat vormt de beslissing voor het toedienen van de studiemedicatie?

Als besloten is de lies aan te prikken en er dus een behandelindicatie is gesteld in het kader van een intracraniële stop in de anterieure circulatie dan dient ook de studiemedicatie (bolus) toegediend te worden.

Wanneer de patiënt klinisch herstelt na randomisatie, nog voor aanprikken van de lies, en er geen trombectomie verricht wordt, moet de studiemedicatie dan nog toegediend worden?

Nee, de medicatie dient in dit geval niet toegediend te worden. Het is wel belangrijk om de reden voor het niet toedienen van de studiemedicatie op het CRF te noteren. 

Moet de continue infusie van heparine gestopt worden bij een perprocedureel ontstane perforatie?

De behandelend artsen (neuro-interventionalist, eventueel in overleg met neuroloog) dient hierover te beslissen. Deze dient een inschatting te maken van het risico op het ontstaan van een (symptomatische) intracraniële bloeding. Als dit risico als zeer gering wordt ingeschat, bijvoorbeeld in het geval van een zeer kleine perforatie, kan worden besloten de heparine te continueren. Als het risico te groot wordt ingeschat, kan worden besloten tot stoppen van de medicatie. Noteer het moment van stoppen en de reden hiervan op het CRF.

Moet de continue infusie van de heparine gestopt worden als de patiënt op de afdeling neurologische achteruit gaat?

De behandelend arts dient hierover te beslissen. Deze zal met spoed een CT-scan maken om te bepalen of er een symptomatische intracraniële bloeding is opgetreden. Als dit het geval is kan worden besloten om de heparine te staken. Noteer het moment van stoppen op het CRF.

Wat is het doseerschema voor de acetylsalicylzuur en de lage en intermediaire dosis heparine?

Klik hier voor het doseerschema.

Is er een bepaald marge voor de studiehandelingen bij de 24 uurs follow-up?

Idealiter streven we ernaar om de studiehandelingen 24 uur na randomisatie te verrichten, hierbij houden we als ondergrens 12 uur na interventie aan.